முந்தைய வருடங்களில் மே 23ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

25 மே 1952

வேலைக்காரன்

25 மே 1958

அவன் அமரன்

25 மே 1969

சாந்தி நிலையம்

25 மே 1976

உழைக்கும் கரங்கள்

25 மே 1981

ஒருத்தி மட்டும் கரையினிலே

25 மே 1986

நம்பினார் கெடுவதில்லை

25 மே 1992

சின்ன மருமகள்

25 மே 1997

உல்லாசம்

25 மே 2008

பாண்டி

25 மே 2014

கோச்சடையான்