முந்தைய வருடங்களில் மே 22ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

22 மே 1942

சிவலிங்க சாட்சி

22 மே 1959

பத்தரை மாத்து தங்கம்

22 மே 1964

தெய்வத்திருமகள்

22 மே 1986

முதல் வசந்தம்

22 மே 1992

ஏர்முனை
போக்கிரி தம்பி

22 மே 2015

டிமான்ட்டி காலனி
கமர கட்டு
திறந்திடு சீசே
சிறுவாணி
நண்பர்கள் நற்பணி மன்றம்
விந்தை