முந்தைய வருடங்களில் மே 24ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

24 மே 1957

மணாளனே மங்கையின் பாக்கியம்

24 மே 1968

செல்வியின் செல்வன்

24 மே 1973

தேடி வந்த லட்சுமி

24 மே 1974

ஒண்ணே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு
வைரம்

24 மே 2002

எங்கே எனது கவிதை

24 மே 2013

கல்லாப்பெட்டி
மாசாணி
சோக்காலி

24 மே 2019

லீசா 
நீயா 2
ஒளடதம் 
பேரழகி ஐ எஸ் ஓ 
சீனி 
வண்ணக்கிளி பாரதி