முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 9ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

9 ஜூன் 1972

நான் ஏன் பிறந்தேன்

9 ஜூன் 1978

அவள் ஒரு பச்சைக்குழந்தை
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
சிட்டுக் குருவி

9 ஜூன் 1983

சீறும் சிங்கங்கள்

9 ஜூன் 1984

நினைவுகள்

9 ஜூன் 1995

அவதாரம்

9 ஜூன் 2006

கை வந்த கலை
பாரிஜாதம்

9 ஜூன் 2017

சத்ரியன் 
ரங்கூன்