முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 6ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

6 ஜூன் 1948

ராமதாஸ்

6 ஜூன் 1963

நானும் ஒரு பெண்

6 ஜூன் 1969

கண்ணே பாப்பா

6 ஜூன் 1980

சின்னஞ்சிறு கிளியே

6 ஜூன் 1986

சோறு

6 ஜூன் 1997

பாசமுள்ள பாண்டியரே

6 ஜூன் 2014

உன் சமையலறையில்
ஒகனேக்கல்
மஞ்சப் பை
அத்தியாயம்