முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 26ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

26 ஏப்ரல் 1952

ராணி

26 ஏப்ரல் 1957

ராஜராஜன்

26 ஏப்ரல் 1980

தர்மராஜா

26 ஏப்ரல் 1985

விலாங்கு மீன்

26 ஏப்ரல் 2007

பரட்டை என்கிற அழகுசுந்தரம்

26 ஏப்ரல் 2013

ஒருவர் மீது இருவர் சாய்ந்து
நான் ராஜாவாகப் போகிறேன்
யாருடா மகேஷ்

26 ஏப்ரல் 2019

அழகரும் ரெண்டு அல்லக்கைகளும் 
முடிவில்லா புன்னகை