முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 15ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

15 ஜூன் 1939

சத்யவாணி

15 ஜூன் 1973

பொன்னூஞ்சல்

15 ஜூன் 1984

கை கொடுக்கும் கை
கொம்பேறி மூக்கன்
சட்டத்தைத் திருத்துங்கள்

15 ஜூன் 1990

அதிசய பிறவி
13ம் நம்பர் வீடு
மௌனம் சம்மதம்

15 ஜூன் 2000

மகளிர்க்காக

15 ஜூன் 2001

குங்கும பொட்டு கவுண்டர்

15 ஜூன் 2007

சிவாஜி

15 ஜூன் 2012

முரட்டுக்காளை
மறுபடியும் ஒரு காதல்

15 ஜூன் 2017

பீச்சாங்கை 

15 ஜூன் 2018

கிளம்பிட்டாங்கய்யா கிளம்பிட்டாங்கய்யா 
என்னோடு நீ இருந்தால் 
கன்னக்கோல்