முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 9ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

9 ஏப்ரல் 1948

சந்திரலேகா

9 ஏப்ரல் 1949

பவளக்கொடி

9 ஏப்ரல் 1954

இல்லற ஜோதி

9 ஏப்ரல் 1959

கல்யாண பரிசு
நல்ல தீர்ப்பு

9 ஏப்ரல் 1977

ஒளி மயமான எதிர்காலம்

9 ஏப்ரல் 2010

சிவப்பு மழை
பயம் அறியான்

9 ஏப்ரல் 2011

பொன்னர் சங்கர்