முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 4ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

4 ஜூன் 1938

வனராஜ கார்ஸன்

4 ஜூன் 1954

புதுயுகம்

4 ஜூன் 1965

படித்த மனைவி

4 ஜூன் 1976

ஒரு ஊதாப்பூ கண் சிமிட்டுகிறது

4 ஜூன் 1980

அன்புக்கு நான் அடிமை

4 ஜூன் 1982

ஈரவிழிக் காவியங்கள்
காற்றுக்கென்னவேலி
நேரம் வந்தாச்சு

4 ஜூன் 1987

கூலிக்காரன்

4 ஜூன் 1993

அமராவதி
தங்கக் கிளி

4 ஜூன் 1993

கெஸ்ட் ஹவுஸ்