முந்தைய வருடங்களில் மே 8ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

8 மே 1981

விடியும் வரை காத்திரு

8 மே 1987

ஒரே இரத்தம்

8 மே 2003

புதிய கீதை

8 மே 2008

சிலந்தி