முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 23ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

23 ஏப்ரல் 1948

பில்ஹணன்

23 ஏப்ரல் 1959

கல்யாணிக்கு கல்யாணம்

23 ஏப்ரல் 1971

மீண்டும் வாழ்வேன்

23 ஏப்ரல் 1993

உத்தம ராசா

23 ஏப்ரல் 1999

ஓர் இரவு

23 ஏப்ரல் 2004

எதிரி
வானம் வசப்படும்
கவிதை

23 ஏப்ரல் 2010

ரெட்டச் சுழி
பட்டுவண்ண ரோசாவாம்