ஜீ சினிமா விருதுகள் தமிழ் 2020 - புகைப்படங்கள்

சென்னையில் ஜனவரி 4, 2020 அன்று நடைபெற்ற முதலாவது ஜீ சினிமா விருதுகள் தமிழ் 2020 விழாவின் புகைப்படங்கள்...